CHƯƠNG TRÌNH “RUNNING MAN” TIẾP TỤC “BỎ BÙA” KHÁN GIẢ TRONG TẬP 6